Ερευνητικά Θέματα

• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση περιεχομένου, διαχείριση ηλεκτρονικού περιεχομένου
• Οργάνωση ηλεκτρονικού κειμενικού και πολυμεσικού περιεχομένου σε βάσεις δεδομένων με χρήση διεθνών προτύπων και ανάδειξη του στο Διαδίκτυο
• Οργάνωση πληροφοριών
• Οργάνωση και διαχείριση πληροφοριακών οργανισμών. Έμφαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία (LAMs – Libraries, Archives and Museums). Ειδικότερα Εφαρμογή, ανάπτυξη και προσαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικών για την υποστήριξη πληροφοριακών οργανισμών και LAMs σε τομείς όπως:
• Ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση Ψηφιακών Συλλογών (Digital Libraries ή Digital Asset Management Systems)
• Ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση Αρχείων (Archive Management)
• Ολοκληρωμένες λύσεις ενοποιημένης διαχείρισης βιβλιοθηκών (Integrated Library systems ή Library Information Systems)
• Μελέτη μεθόδων θεματικής οργάνωσης των πληροφοριών (θησαυροί – οντολογίες)
• Ανάδειξη πολιτιστικού περιεχομένου οργανισμών
• Οργάνωση μαθημάτων και μαθησιακών αντικείμενων (learning objects) σε ηλεκτρονική μορφή (e-learning) – Οργάνωση εκπαίδευσης από απόσταση (distance learning)
• Οργάνωση πλήρους κύκλου Ηλεκτρονικής Εκδοτικής – E-publishing (Ηλεκτρονικά Περιοδικά, Ηλεκτρονικά Βιβλία, Συνεδριακή Εκδοτική)
• Οργάνωση πληροφορίας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργία δομών e-government και e-democracy
• Πληροφοριακή παιδεία
• Εφαρμογές Web 2.0 και υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης
• Φθορά, Διατήρηση και Συντήρηση υποστρωμάτων πληροφορίας

Προγράμματα

Την τρέχουσα περίοδο, το τμήμα εκτελεί τα εξής έργα:
1. Ανάπτυξη ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2011-2014, εγκεκριμένο έργο με φορέα υλοποίησης το ΤΕΙ Αθήνας, (επιστημονική υπεύθυνη Μάνεση Δ., συνεργάτες: Δενδρινός Μ., Γιαννακόπουλος Γ., Κουλούρης Α., Ζερβός Σ., Σκουρλάς Χ.)
2. Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοικτής Πρόσβασης Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκων, Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 2011, εγκεκριμένο έργο με φορέα υλοποίησης το Ε.Μ.Π. – Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών (συμμετέχουν ως συνεργάτες και ως μέλη της επιτροπής παρακολούθησης οι Κουής Δ., Γιαννακόπουλος Γ., Κουλούρης Α., Μάνεση Δ.)
3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους, Πράξη: «ΘΑΛΗΣ», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (συμμετέχουν οι Μάνεση Δ., Γιαννακόπουλος Γ., Ζερβός Σ., και Κουής Δ., σε συνεργασία με το τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Παν. Πατρών, του Università Iuav di Venezia – Ιταλία και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου)
4. Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (moodle) για το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Α. Κουλούρης, Δ. Κουής, Δ. Μάνεση, Μ. Δενδρινός, Σ. Ζερβός)
5. Πρακτική άσκηση Φοιτητών, Πλαίσιο: Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

Μέλη της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου και συνεργαζόμενοι ερευνητές συμμετέχουν σε έργα άλλων φορέων, εκ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω:
1. Φυσικοχημική μελέτη και τεκμηρίωση της κατάστασης διατήρησης ελαιογραφιών έργων και σχεδίων σε χαρτί. Διαμόρφωση κριτηρίων - προτάσεις συντήρησης, Αρχιμήδης III, Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Αθηνά Αλεξοπούλου, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας (συμμετέχει ο συνεργαζόμενος ερευνητής και μέλος του τμήματος Σπύρος Ζερβός ως μέλος της κύριας ερευνητική ομάδας)
2. Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, Θαλής, 2012-2016 , Επιστημονικός υπεύθυνος: Καθ. Γεώργιος Παναγιάρης, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΤΕΙ Αθήνας (συμμετέχει ο συνεργαζόμενος ερευνητής και μέλος του τμήματος Σπύρος Ζερβός ως μέλος της κύριας ερευνητική ομάδας)